Tang lễ


Chú thích: hình ảnh về tang lễ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dưới đây chỉ mang tính chất minh họa cho một tang lễ điển hình của Phật Giáo

Nguồn: Hội Đồng Hoằng Pháp

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG

thượng NGUYÊN hạ CHỨNG hiệu TUỆ SỸ

Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống

Ngày 25 tháng 11 năm 2023 (ngày 13 tháng 10 năm Quý mão)

Ngày 26 – 27 tháng 11 năm 2023 (ngày 14 – 15 tháng 10 năm Quý mão)

Ngày 28 tháng 11 năm 2023 (ngày 16 tháng 10 năm Quý mão)

Ngày 29 tháng 11 năm 2023 (ngày 17 tháng 10 năm Quý mão)

BAN ĐIỀU HÀNH TANG LỄ

Hình ảnh và video tang lễ

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh